Untitled Document


 

 
61 [4월행사]2012 동아전람- 건축/공공시설‧조경‧조명/사인‧디지털프린팅/홈‧리빙‧가구
     
전 시 회 : 2012 동아전람- 건축/공공시설‧조경‧조명/사인‧디지털프린팅/홈‧리빙‧가구  

기 간 : 2012.04.28 ~ 2012.05.01 

주 최 : (주)동아전람 

장 소 : 전시홀 2 , 전시홀 3 , 전시홀 4 , 전시홀 5A , 옥외2 

전화번호 : 02-780-0366  

팩스번호 : 02-780-0368    

담 당 자 : 윤상필  

E - mail : dongaf@naver.com  

행사목적 : 바르고 유익한 건축정보 제공- 관련산업의 활성화 및 참가업체의 마케팅장소 제공
     
이전글   [4월행사] 2012 서울국제공작기계전
다음글   [4월행사] 임상영양사 국가자격시험